วรวรรณ ธาราภูมิ คือใคร? พร้อมประวัติและตำแหน่งของ วรวรรณ ธาราภูมิ

ชื่อของ วรวรรณ ธาราภูมิ เป็นที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมาก หลังจากกรณีที่ นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธาน บลจ.บัวหลวง แนะให้เลิกทุกนโยบายของ #รัฐบาลก้าวไกล แล้วหุ้นจะขึ้น จนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทาง Zcooby จึงขอนำเสนอประวัติที่น่าสนใจของบุคคลท่านนี้ครับ

วรวรรณ ธาราภูมิ คือใคร?

วรวรรณ ธาราภูมิ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด


ประวัติของ วรวรรณ ธาราภูมิ

ชื่อจริง : วรวรรณ ธาราภูมิ

ชื่อเล่น : ตู่

อายุ : 68 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท MBA North Texas State University , Denton , Texas , USA (University of North Texas)
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Thai สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Risk Management Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 2

Facebook : วรวรรณ ธาราภูมิ


ประสบการณ์การทำงาน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
 • รองกรรมการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยเอเชีย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด)
 • Senior Vice President บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอกธนา จำกัด (มหาชน)
 • Vice President ธนาคาร เอเชีย จำกัด (มหาชน)
 • Accounts Executive บริษัท ดาต้าแมท จำกัด

ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตลาดการเงินไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • คณะทำงานส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • คณะทำงานพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีด้าน ESG สำหรับคณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • รองประธานกรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์อัน นิมมานเหมินท์
 • ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
 • คณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.