นโยบายพรรคพลังประชารัฐมีอะไรบ้าง

นโยบายพรรคพลังประชารัฐมีอะไรบ้าง >> 3 พันธกิจ 21 นโยบาย “พลังประชารัฐ” (ที่มา https://pprp.or.th/ )

3 พันธกิจ 21 นโยบาย “พลังประชารัฐ”

สวัสดิการประชารัฐ

 1. บัตรประชารัฐ เป็นบัตรต่อยอดมาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมาก
 2. สวัสดิการรายกลุ่ม สวัสดิการของแต่ละกลุ่มมีความต้องการหรือความจําเป็นพื้นฐานที่แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มผู้พิการ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มอาชีพรับจ้าง
 3. สวัสดิการคนเมือง เป็นอีกความต้องการขั้นพื้นฐานเพราะคนเมืองผู้มีรายได้น้อยต้องเผชิญกับการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น
 4. หมดหนี้มีเงินออม ช่วยลดภาระหนี้ให้กับ 6 กลุ่มสําคัญ ได้แก่ ผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ทราชการ SMEs ครู และนักศึกษา
 5. โครงการบ้านล้านหลัง ให้ประชาชนมีบ้านของตัวเอง จึงมีโครงการบ้านล้านหลังประชารัฐสานต่อสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันได้ดําเนินการไว้
 6. บ้านสุขใจวัยเกษียณ ประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จึงต้องทําให้คนสูงวัย ด้วยโครงการบ้านสุขใจวัยเกษียณ
 7. สิทธิที่ดินทํากิน เมื่อมีบ้านแล้ว ก็ต้องมีที่ดินทํากิน โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เศรษฐกิจประชารัฐ

 1. ยกระดับความสามารถผู้ผลิต นโยบายสร้าง5ล้าน Smart SMEs 1 ล้าน Smart Farmers 1 ล้าน Startups 1 ล้าน Makers และ 1 ล้านค้าปลีกชุมชน
 2. การสู่เกษตรประชารัฐ 4.0 ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร ด้วยนโยบาย “3 เพิ่ม 3 ลด” นั่นคือ “เพิ่มรายได้ เพิ่มนวัตกรรม เพิ่มทางเลือก” และ “ลดภาระหนี้ ลดความเสี่ยง ลดต้นทุน”
 3. กระจายรายได้ กระจายโอกาสด้วยการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ สร้างเส้นทางเชื่อมโยงชุมชนสู่ชุมชน
 4. ชูเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจแบ่งปัน เพราะจุดแข็งของประเทศไทยประการหนึ่งคือควมคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมของความเกื้อกูลแบ่งปัน
 5. สร้างเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมหมุนเวียน นวัตกรรมสีเขียว ซึ่งเป็นเศรษฐกิจสําคัญที่ประเทศไทยมีโอกาสแห่งทันในเวทีโลกและตอบโจทย์ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครอบคลุมถึงการเกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาพ พลังงานและการท่องเที่ยว
 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต การที่จะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ จําเป็นต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่ เน้นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล โดยเฉพาะ 5G
 7. ลดอุปสรรค เพิ่มโอกาสในการดําเนินธุรกิจ เน้นการปฏิรูประบบราชการ ทําให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

สังคมประชารัฐ

 1. การศึกษา 4.0 ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ต้องทําให้ทุกคน มีโอกาส มีอนาคตตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงคนทํางาน
 2. กระจายศูนย์กลางความเจริญสู่ภูมิภาค ปัญหาความเหลื่อมล้ําส่วนหนึ่งมาจากการกระจุกตัวพองความเจริญอยู่ที่กรุงเทพฯ พรรคพลังประชารัฐจึงมีนโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ดําเนินการไปแล้วบางส่วน เช่น EEC จะต้องมีการต่อยอด รวมทั้งภูมิกาคอื่นๆ เช่น อีสาน 4.0 ล้านนา 4.0 และด้านขวา 4.0 โดยให้แต่ละภูมิภาคเพื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ CLMV และเป็นศูนย์กลางทองอาเซียนในอนาคต
 3. สร้างเมืองน่าอยู่ใกล้บ้าน มีงานทํา ปัจจุบันปัญหาความเหลื่อมล้ํา เกิดจากการกระจุกตัวของเมืองเพียงไม่กี่เมืองจึงจําเป็นจะต้องสร้างเมืองให้น่าอยู่ และทําให้เมืองเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยแนวคิด “30เมืองน่าอยู่” ซึ่งจะทําให้เกิดการลงทุนครั้งใหญ่ โดยประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างที่อยู่อาศัย พัฒนาย่านธุรกิจย่านนวัตกรรม เพื่อจะได้ไม่ต้องมาพึ่งพิงเมืองใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพฯ อีกต่อไป
 4. ชุมชนประชารัฐ ร่วมพัฒนาบ้านเกิด “ชุมชนเข้มแข็ง” เป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญของพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้ทุกคนอยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดโดยจะมีกองทุนพัฒนาชุมชนประชารัฐจะมีแหล่งน้ำชุมชน โครงการป่าไม้มีค่า และสร้างวิสาหกิจชุมชน
 5. เมืองอัจฉริยะสีเขียว เพื่อความสุขของทุกคน เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสําคัญ คนจะต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อม เราจะปรับเป็นเมืองอัจฉริยะสีเขียวเพื่อความสุขของทุกคน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคน เพื่อให้คนอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างมีความสุข
 6. สังคมประชารัฐสีขาว สังคมจะสงบสุข เข้มแข็ง แบ่งปันได้ ต้องเป็นประชารัฐสีขาว ที่ “ปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดยา”
 7. Bangkok 5.0 สร้าง9ย่านนวัตกรรม พัฒนาย่านการค้า คืนคลองสวยน้ําใสให้คนกรุง สร้างเครือข่ายคมนาคมที่สมบูรณ์ผ่านเทคโนโลยี 5 จี

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.