วิชัย โภชนกิจ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานของอธิบดีกรมการค้าภายใน #หน้ากากอนามัย #COVID-19

ชื่อของ วิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ถูกกล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมากในช่วงที่หน้ากากอนามัยขาดแคลนในประเทศไทย ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติและผลงานของบุคคลท่านนี้ครับ

วิชัย โภชนกิจ คือใคร?

วิชัย โภชนกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์


ประวัติ วิชัย โภชนกิจ

ชื่อจริง : วิชัย โภชนกิจ

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

วันเกิด : 17 ตุลาคม 2502

อายุ : 60 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหาวชิราวุธ
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสทิงพระวิทยา อ.สทิงพระ
 • ประถมศึกษา โรงเรียนวัดประดู่หอม ต.คลองรี อ.สทิงพระ

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
 • รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (1 ต.ค. 2559)
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559)
 • รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (8 พ.ย. 2554 – 30 ก.ย. 2558)
 • รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (21 ต.ค. 2553 – 7 พ.ย. 2554)
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้นทุนและกำหนดราคาสินค้า กรมการค้าภายใน(9 ธ.ค. 2551 – 20 ต.ค. 2553)
 • ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการตลาด กรมการค้าภายใน (ต.ค. 2550 – ธ.ค. 2551)
 • เลขานุการกรม กรมการค้าภายใน (ต.ค. 2548 – ต.ค. 2550)
 • ผู้อำนวยการกลุ่มงานปศุสัตว์และสัตว์น้ำ กรมการค้าภายใน (ต.ค. 2543 – ต.ค. 2548)

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้ตรวจราชการกระทรวง ปี 2559 จัดโดย สำนักนายกรัฐมนตรี
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 55)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง(2) รุ่นที่ 7 ปี 2559 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 64 ปี 2551 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ผลงานด้านการบริหารที่ได้รับการยกย่อง

 • ในฐานะกรรมการขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อสค.)ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนม และธุรกิจของ อสค.จนทำให้ อสค.ฟื้นจากสภาพขาดทุนเป็นองค์กรที่มีผลกำไรจนได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปี 2553

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี 2558
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี 2555
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี 2552
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ปี 2551

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.