วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 #วันพืชมงคล

วันที่ 11 พฤษภาคม วันพืชมงคล 2563

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เป็นวันอะไร?

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เป็นวันพืชมงคล

วันพืชมงคลคือวันอะไร?

วันพืชมงคล วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ และเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

โดยการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งจะกระทำที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

  • พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัย และให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี
  • พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

ปี 2563 มีพิธีแรกนาขวัญ,พระโคเสี่ยงทายหรือไม่?

ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ปี พ.ศ. 2563 จึงมีการงดจัดพิธีแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง แต่ยังคงมีพิธีพืชมงคล ณ สวนจิตลดา

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.