ปิดสนามบินถึง 18 เมษายน 2563 จริงหรือไม่? #ปิดสนามบิน #โควิด19

หลังจากที่มีการแชร์ประกาศเกี่ยวกับการขยายเวลาการปิดสนามบินจากเดิมปิดตั้งแต่วันที่ 4-6 เมษายน 2563 มีการขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2563 หลายคนอาจจะสงสัยว่าจริงหรือไม่? เราหาคำตอบมาให้แล้วครับ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเหศไทย

เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวเพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

 1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น.
 2. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสาร สำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วยระยะเวลาตาม 1. ให้เป็นอันยกเลิก
 3. ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้
  (1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Mlnary aircraft)
  (2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)
  (3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
  (4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (Humanltarian aid, medical
  and relief flights)
  (5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
  (6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircaft)
 4. ให้ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ใช้บังคับอยู่ภายใต้บังคับของกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชากำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ บัดนี้ป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกตเนลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน 2563

นายจุฬา สุขมานพ)
ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเหศไทย

ที่มา : Facebook CAAT – The Civil Aviation Authority of Thailand

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.