วรวิทย์ กังศศิเทียม คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญคนล่าสุด

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ได้มีราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งประธาน-ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีชื่อของ วรวิทย์ กังศศิเทียม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนล่าสุด ทาง Zcooby ขอแนะนำประวัติและผลงานของบุคคลท่านนี้

วรวิทย์ กังศศิเทียม คือใคร?

วรวิทย์ กังศศิเทียม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากเลือกนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ ต่อจากนายนุรักษ์ มาปราณีต ที่จะพ้นวาระ

ประวัติและผลงานของ วรวิทย์ กังศศิเทียม

ชื่อจริง : วรวิทย์ กังศศิเทียม

เกิด : วันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๙๕

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กฎหมายมหาชน)
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน

 • อัยการจังหวัดสกลนคร วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔
 • อัยการจังหวัดอุดรธานี วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖
 • อัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
 • ตุลาการศาลปกครองกลาง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
 • รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔
 • อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕
 • ตุลาการศาลปกครองสูงสุด วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ประวัติอื่นๆ

 • ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ศป.) ๒ สมัย
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.