พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (เนื้อหา,ดาวน์โหลด)

วันนี้ (9 กันยายน 2558) ถือว่า เป็นวันที่ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือชื่อเต็มๆ ว่า พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลังจากที่มีการประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558  ทาง Zcooby เลยอยากจะขอแนะนำ เนื้อหาซึ่งเป็นสาระสำคัญของพรบ.ฉบับนี้ พร้อมลิ้งค์ดาวน์โหลดตัวเนื้อหาเป็นไฟล์ PDF ไว้สำหรับเป็นข้อมูลมาฝากครับ

ในส่วนที่น่าสนใจเกี่ยวกับ พรบ. ฉบับนี้มีดังนี้ครับ

  • มาตรา 3 : “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายความว่า การกระทําหรือไม่กระทําการใด อันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจํากัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจาก ความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศ โดยกําเนิด
  • ให้มีคณะกรรมการเรียกว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง ซึ่งบุคคลใดเห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และมิใช่เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้ว ให้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวลพ. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรือไม่ คำวินิจฉัยของ วลพ.ให้เป็นที่สุด
  • ในกรณีที่คณะกรรมการ วลพ.วินิจฉัยว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ วลพ.มีอำนาจให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยว ข้อง ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ด้วยวิธีใดที่เห็นเหมาะสม เพื่อระงับและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (มาตรา 20 วรรคหนึ่ง)
  • กฎหมายยังให้อำนาจคณะกรรมการ วลพ. อนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการ วลพ.มอบหมาย สามารถเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยมีหมายค้นเว้นแต่หากเนิ่นช้าไปกว่าจะขอหมาย จะทำให้พยานหลักฐานนั้นถูกยักย้ายหรือทำลาย, มีหนังสือสอบถาม หรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา (มาตรา 22 วรรคสอง)
  • บทกำหนดโทษ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ วลพ. ตามมาตรา 20 (1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ, ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (ไฟล์สกุล .pdf)

เนื้อหาพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

 

001

002 003 004 005 006 007 008 009 010

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.