#อบรมข้าราชการที่ดี คืออะไร? ประเด็นร้อนเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาข้าราชการใหม่หลังจากที่มีแฮชแท็ก #อบรมข้าราชการที่ดี ได้ถูกกล่าวถึงในโลกออนไลน์ หลายคนอาจจะสงสัยว่า มันคืออะไร ทำไมถึงมีประเด็นดราม่าขึ้นมาได้ วันนี้ Zcooby ขอแนะนำเรื่องนี้ให้ทราบครับ#อบรมข้าราชการที่ดี คืออะไร?

#อบรมข้าราชการที่ดี เป็นการกล่าวถึง การอบรมสัมมนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ซึ่งจะมีการจัดขึ้นเพื่อทำการอบรมบุคคลกรข้าราชการใหม่

ที่มาของประเด็นดราม่า #อบรมข้าราชการที่ดี

เกิดขึ้นโดยสมาชิกเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้ระบุว่า “ลองจินตนาการว่าคุณนำบุคลากรสาธารณสุขที่จบใหม่ ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ไปร่วมทำกิจกรรม “ในป่า” ในช่วงเวลากลางคืน(กิจกรรมเสร็จถึงประมาณสี่ทุ่มครึ่ง) แต่ละกลุ่มมีคนประมาณ50ชีวิตที่มีแสงนำทางเป็นไฟฉาย 1-2 กระบอกเท่านั้น (ไม่มีอุปกรณ์อื่นๆติดตัวเพราะต้องแยกเก็บ) ทางเดินในป่าที่ทั้งรกทึบ ฝนตกหนัก มืดขนาดที่มองไม่เห็นทาง ครูฝึกทหารประจำแค่ตามฐานไม่มีคนนำทาง ใช้เวลาตั้งแต่ 16.00 -22.30”

 อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า เพจ Drama-addict  ได้แชร์ข้อความจากผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ซึ่งได้มีสมาชิกเฟซบุ๊กส่งข้อความมาระบุว่า โดยบังคับให้เข้าค่าย บังคับให้ยืนตากแดดตากฝน กระโดดข้ามกองไฟ ปาประทัดใส่ มีเจ้าหน้าที่ทหารคอยยืนด่า ให้เดินในป่า โดยเรื่องดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในขณะนี้

ตัวอย่างภาพรวมทั้งหมดของ #อบรมข้าราชการที่ดี

หมายเหตุ ทาง Zcooby ขออนุญาตไม่เปิดเผยถึงหน่วยงานที่จัดโปรแกรมนี้ เพียงแต่ต้องการให้มองเห็นภาพรวมของโปรแกรมการอบรมสัมมนานี้นะครับ

วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง

หัวข้อการฝึกอบรมและรายละเอียด

 • หัวข้อวิชา ข้าราชการที่ดี…เป็นอย่างไร?
 • การอภิปรายเป็นคณะ : รับราชการอย่างไร…ให้มีความสุข
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : สมรรถนะข้าราชการสร้างได้และการนำสมรรถนะไปใช้ในการปฏิบัติงาน
 • การเขียนหนังสือติดต่อราชการและการเขียนรายงานการประชุม
 • การศึกษา ดูงาน : โครงการ…
 • การศึกษา ดูงาน : ฟาร์มโคนม
 • การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา ดูงานเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อการเป็นข้าราชการที่ดี
 • การรับราชการ..เพื่อการเป็นข้าราชการที่ดี
 • การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • การสะท้อนการเรียนรู้การเป็นข้าราชการที่ดี

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงาน ก.พ.และ ส่วนราชการอื่นที่มีจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจำนวนไม่มากเพียงพอที่จะดำเนินการจัดอบรมสัมมนาร่วมกันได้ในกระบวนการที่ 3 ตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ฯ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 (ตามเอกสารแนบ) สามารถเข้าอบรมได้ตลอดทั้งหลักสูตร ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตร

วัน เวลา สถานที่ฝีกอบรม

 • วันที่ 23 พฤศจิกายน – วันที่ 1 ธันวาคม 2558 อบรม ณ สำนักงาน ก.พ.และต่างจังหวัด
 • 23 พฤศจิกายน และ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558 อบรม ณ สำนักงาน ก.พ.
 • 24 – 27 พฤศจิกายน 2558 อบรมต่างจังหวัด อบรมเต็มวันทุกวัน และบางวันมีอบรมในช่วงกลางคืนเพิ่มด้วย

เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนวันทั้งหมดตามที่กำหนดในหลักสูตรและส่งแบบประเมินผลโครงการในวันสุดท้ายของหลักสูตรและส่งบทความ 1 เรื่อง (ตั้งชื่อเรื่องได้เอง) หลังจากจบหลักสูตรแล้ว 1 สัปดาห์ สาระเกี่ยวกับหลักการ/แนวทางที่ได้จากการอบรมหลักสูตรนี้ (จากหัวข้อวิชาใด ก็ได้) อย่างน้อย 1 แนวทาง ที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และจะปฏิบัติอย่างไร (รูปธรรม)ความยาวจำนวน 1 หน้ากระดาษเอ 4 ตัวหนังสือ (สีเข้ม) TH SarabunPSK ขนาด 16 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยจะนำมารวมเล่มเป็นเอกสารเผยแพร่ ส่งกลับไปยังต้นสังกัดและผู้เขียน ส่งในรูปแบบ PDF ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ aaaaa@aaa.go.th

การประเมินและการติดตามผล

การประเมินผลเป็นรายหัวข้อวิชาและภาพรวมหลักสูตร
การติดตามผลหลังจากจบหลักสูตรแล้วประมาณ 1 เดือน จากผู้บังคับบัญชาและผู้เข้าอบรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการอบรมจะมีแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดี และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ค่าใช้จ่าย สำนักงาน ก.พ.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมกระบวนการที่ 3 การอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”ตลอดหลักสูตร

ส่วนราชการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของบุคลากรในสังกัดที่ส่งเข้ารับการอบรม ดังนี้

 • ค่าพาหนะไปและกลับระหว่างที่พัก (จังหวัดที่ปฏิบัติงาน) กับสำนักงาน ก.พ. จังหวัดaaa (ถ้ามี)
 • ค่าที่พักในช่วงการจัดอบรม ณ สำนักงาน ก.พ.จังหวัดaaa (ถ้ามี)

 

 Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.