มาฆฤกษ์ คูสําราญ คือใคร? กรณี”ถอดยศ”และ”คืนยศ”ให้กับนายมาฆฤกษ์ คูสําราญวันนี้ (20 มิ.ย.2560) ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโท ให้นายมาฆฤกษ์ คูสําราญ หลายคนอาจจะสงสัยว่า เขาคือใคร และทำไมถึงได้มีการพระราชทานยศให้กับบุคคลที่ขึ้นต้นชื่อว่า นาย

มาฆฤกษ์ คูสําราญ คือใคร?

นายมาฆฤกษ์ คูสําราญ เดิมเคยเป็น ว่าที่พันโท มาฆฤกษ์ คูสําราญ

แต่เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 มีการประกาศผ่านทาง ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่าที่พันโท มาฆฤกษ์ คูสําราญ ออกจากยศทหาร โดยเนื้อหาข่าวเดิมเป็นดังนี้

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รายละเอียดระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ถอด ว่าที่พันโท มาฆฤกษ์ คูสําราญ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากไม่ได้มาตรฐานของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ขาดความเข้มงวดกับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับการฝึก ทำให้เกิดผลเสียหายต่อราชการ ความรู้ความสามารถไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และชั้นยศ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหาร และบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ที่บุคคลดังกล่าวได้รับ พระราชทานตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ที่มา : ข่าว 

 

โดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศให้ข้าราชการในพระองค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโท ให้นายมาฆฤกษ์ คูสําราญ ข้าราชการในพระองค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ งานตํารวจวัง พระราชพิธีและสื่อสาร ฝ่ายพระราชวัง กองกิจการในพระองค์ 904 สํานักพระราชวัง ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.2560

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มาฆฤกษ์ คูสําราญ

9 มิถุนายน 2560 – พระราชทานยศ พันโท ให้นายมาฆฤกษ์ คูสําราญ ข้าราชการในพระองค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ งานตํารวจวัง พระราชพิธีและสื่อสาร ฝ่ายพระราชวัง กองกิจการในพระองค์ 904 สํานักพระราชวัง

10 มีนาคม 2560 – ว่าที่พันโท มาฆฤกษ์ คูสําราญ ถูกถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

26 กันยายน 2559 – พันตรี มาฆฤกษ์ คูสําราญ เป็น 1 ใน 7 นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ราชองครักษ์เวรBe the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.