สมณศักดิ์ คืออะไร? การถอดถอนสมณศักดิ์ทำให้ขาดจากการเป็นพระหรือไม่?หลังจากที่มีข่าวว่าทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ถอดถอนสมณศักดิ์ ด้วย พระเทพญาณมหามุนี (พระไชยบูลย์ สุทธิผล) หรือ พระธัมมชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี หลายคนอาจจะสงสัยว่า สมณศักดิ์ คืออะไร? และการถอดถอนสมณศักดิ์ทำให้ขาดจากการเป็นพระหรือไม่?

สมณศักดิ์ คืออะไร?

สมณศักดิ์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายความว่า ยศพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานมีหลายชั้น แต่ละชั้นมีพัดยศเป็นเครื่องกำหนด

ดังนั้น หากจะให้เข้าใจได้ง่าย สมณศักดิ์ คือบรรดาศักดิ์ หรือยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบให้ดำรงมั่นอยู่ในสมณเพศ เพื่อเป็นกำลังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปโดยเรียบร้อย

เพราะการที่พระภิกษุรูปใดได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ย่อมได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ในการปกครองหมู่คณะแห่งสงฆ์ไปพร้อมกันด้วย

ทำเนียบสมณศักดิ์ของพระสงฆ์แห่งราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน

 1. สมเด็จพระสังฆราช 1 พระองค์
 2. สมเด็จพระราชาคณะ 8 รูป
 3. พระราชาคณะเจ้าคณะรอง 23 รูป
 4. พระราชาคณะชั้นธรรม 50 รูป
 5. พระราชาคณะชั้นเทพ 100 รูป
 6. พระราชาคณะชั้นราช 210 รูป
 7. พระราชาคณะชั้นสามัญ 510 รูป
 8. พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี-โท-เอก-พิเศษ(ไม่จำกัดจำนวน)
 9. พระครูฐานานุกรม ตั้งได้ตามจำนวนที่ปรากฏในสัญญาบัตรของพระราชาคณะ
 10. พระครูประทวนสมณศักดิ์ (พระครูผู้อุปการะการศึกษา)(ไม่จำกัดจำนวน)
 11. พระเปรียญ ป.ธ.9 – ป.ธ.8 – ป.ธ.7 – ป.ธ.6 – ป.ธ.5 – ป.ธ.4 – ป.ธ.3

*****************

ถอดถอนสมณศักดิ์ คืออะไร?

ดังนั้น การถอดถอนสมณศักดิ์ ก็คือ การยกเลิกบรรดาศักดิ์ หรือยศที่พระมหากษัตริย์เคยพระราชทานแก่พระสงฆ์องค์นั้น

การถอดถอนสมณศักดิ์ทำให้ขาดจากการเป็นพระหรือไม่?

การยกเลิกยศที่พระสงฆ์องค์นั้นที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ ยังไม่ใช่การสึก จึงทำให้พระองค์นั้นยังคงถือว่าเป็นพระอยู่

 Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.