สมณศักดิ์ คืออะไร? การถอดถอนสมณศักดิ์ทำให้ขาดจากการเป็นพระหรือไม่?

หลังจากที่มีข่าวว่าทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ถอดถอนสมณศักดิ์ ด้วย พระเทพญาณมหามุนี (พระไชยบูลย์ สุทธิผล) หรือ พระธัมมชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี หลายคนอาจจะสงสัยว่า สมณศักดิ์ คืออะไร? และการถอดถอนสมณศักดิ์ทำให้ขาดจากการเป็นพระหรือไม่?

สมณศักดิ์ คืออะไร?

สมณศักดิ์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายความว่า ยศพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานมีหลายชั้น แต่ละชั้นมีพัดยศเป็นเครื่องกำหนด

ดังนั้น หากจะให้เข้าใจได้ง่าย สมณศักดิ์ คือบรรดาศักดิ์ หรือยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบให้ดำรงมั่นอยู่ในสมณเพศ เพื่อเป็นกำลังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปโดยเรียบร้อย

เพราะการที่พระภิกษุรูปใดได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ย่อมได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ในการปกครองหมู่คณะแห่งสงฆ์ไปพร้อมกันด้วย

ทำเนียบสมณศักดิ์ของพระสงฆ์แห่งราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน

 1. สมเด็จพระสังฆราช 1 พระองค์
 2. สมเด็จพระราชาคณะ 8 รูป
 3. พระราชาคณะเจ้าคณะรอง 23 รูป
 4. พระราชาคณะชั้นธรรม 50 รูป
 5. พระราชาคณะชั้นเทพ 100 รูป
 6. พระราชาคณะชั้นราช 210 รูป
 7. พระราชาคณะชั้นสามัญ 510 รูป
 8. พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี-โท-เอก-พิเศษ(ไม่จำกัดจำนวน)
 9. พระครูฐานานุกรม ตั้งได้ตามจำนวนที่ปรากฏในสัญญาบัตรของพระราชาคณะ
 10. พระครูประทวนสมณศักดิ์ (พระครูผู้อุปการะการศึกษา)(ไม่จำกัดจำนวน)
 11. พระเปรียญ ป.ธ.9 – ป.ธ.8 – ป.ธ.7 – ป.ธ.6 – ป.ธ.5 – ป.ธ.4 – ป.ธ.3

*****************

ถอดถอนสมณศักดิ์ คืออะไร?

ดังนั้น การถอดถอนสมณศักดิ์ ก็คือ การยกเลิกบรรดาศักดิ์ หรือยศที่พระมหากษัตริย์เคยพระราชทานแก่พระสงฆ์องค์นั้น

การถอดถอนสมณศักดิ์ทำให้ขาดจากการเป็นพระหรือไม่?

การยกเลิกยศที่พระสงฆ์องค์นั้นที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ ยังไม่ใช่การสึก จึงทำให้พระองค์นั้นยังคงถือว่าเป็นพระอยู่

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.