รังสรรค์ แสงสุข คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานหลังจากมีข่าวการเสียชีวิตของ รังสรรค์ แสงสุข ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติและผลงานของบุคคลท่านนี้นะครับรังสรรค์ แสงสุข คือใคร?

รังสรรค์ แสงสุข เป็น อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติ รังสรรค์ แสงสุข

ชื่อจริง : รังสรรค์ แสงสุข

เกิด 1 เมษายน 2487

เสียชีวิต : 5 ธันวาคม 2560 (ด้วยโรคมะเร็งปอด)

อายุรวม : 73 ปี

การศึกษา

 • ได้รับประกาศนียบัตร/ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2513
 • ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2533
 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2533
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยี Moscow State Aviation Institute ปี พ.ศ. 2540

ผลงานที่ผ่านมา

 • อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สมาชิกวุฒิสภารัฐปี พ.ศ. 2539 – 2543
 • กรรมการการไฟฟ้าส่วนภุมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ที่ปรึกษากรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภาฝ่ายกฎหมาย รัฐสภา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประจำส่วนวิชาการสืบสวนและสอบสวนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจําคณะกรรมาธิการการตํารวจ
 • ที่ปรึกษาสมาคมกําลังสำรองรักษาดินแดนไทย กรมรักษาดินแดน
 • นายกสมาคมมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สมาชิกราชบัณฑิตยสถาน
 • ประธานคณะกรรมการการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์


Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.