รัตนะ สวามีชัย คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

รัตนะ สวามีชัย คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

รัตนะ สวามีชัย คือใคร?

นายรัตนะ สวามีชัย ดำรงตำแหน่งล่าสุดในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติของ รัตนะ สวามีชัย

วันเดือนปีเกิด : 21 มีนาคม 2503

อายุ : 60 ปี

การศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร (วทม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ทษ.บ. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต)
  • สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

ประวัติการทำงาน

  • ผู้ตรวจราชการกระทวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นักบริหาร)
  • รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมการเกษตร
  • ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • เกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อำนวยการระดับสูง) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
  • เกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อำนวยการระดับต้น) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.