มาตรา 37 จากกรณีถ่ายทอดสด ดร.วันชัย คืออะไร? (เนื้อหาและผลกระทบต่อสื่อ)

จากกรณีที่มีการถ่ายทอดสดเหตุยิง-ล้อมจับอาจารย์ ของสื่อทีวีต่างเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา และมีการทวิตข้อความจากทาง สุภิญญา กลางณรงค์ หนึ่งในคณะกรรมการ กสทช. ได้เตือนให้สื่อต่างๆ ระมัดระวังจะมีความผิดตามมาตรา 37 ทาง Zcooby เลยอยากนำข้อมูลมานำเสนอครับ

Ci1UOluUkAQXi7u

โดยทางบัญชีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ของคุณ สุภิญญา กลางณรงค์ หนึ่งในคณะกรรมการ กสทช. ได้เขียนไว้ว่า

“..การถ่ายทอดสด เป็นระยะเวลานาน ในเรื่องที่ละเอียดอ่อนแบบนี้ อาจเข้าข่าย กระทบต่อความสงบเรียบร้อย เข้าข่ายขัดมาตรา37 ถ้าทุกช่องไม่ระวัง โทษจะหนักมาก..”

มาตรา 37 คืออะไร?

มาตรา 37 นี้ เป็นมาตราหนึ่งใน พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มีเนื้อหาดังนี้ครับ

มาตรา ๓๗ ห้ามมิใหออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่กอให เกิดการล้มล้างการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการให เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางร้ายแรง

ผูรับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง หากผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการให กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจสั่งด้วยวาจา หรือเปนหนังสือใหระงับการออกอากาศรายการนั้นไดทันที และใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง กรณีดังกลาวโดยพลัน ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําดังกลาวเกิดจากการละเลยของผูรับใบอนุญาตจริง ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขตามที่สมควร หรืออาจ พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้

กรณีตัวอย่างรายการทีวีที่โดนมาตรา 37

 

  1. ปี 2555 สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ถูก กสทช.สั่งปรับ 5 แสนบาท และตักเตือน หลังออกอากาศรายการ Thailand Got talent กรณี ผู้เข้าแข่งขันหญิง ถอดเสื้อเปลือยหน้าอก วาดภาพ
  2. ปี 2556 สั่งปรับสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 อาร์เอส เป็นเงิน 5 แสนบาท และตักเตือน กรณีพิธีกรรายการปากโป้ง สัมภาษณ์เด็กออทิสติกที่ถูกข่มขืน ด้วยการสัมภาษณ์สด ทางโทรศัพท์ ด้วยคำถามเชิงลึก กับผู้ปกครองของเด็กที่ถูกข่มขืน (เกี่ยวกับขั้นตอนข่มขืน)
  3. ซึ่งการใช้อำนาจตามมาตรา 37 วรรค 2 และ วรรค 3 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการ สามารถสั่งระงับการออกอากาศได้ หากเห็นว่าเนื้อหาไม่เหมาะสม.. ก็ส่งผลทำให้สั่งแบน การ์ตูน”เคนชีโร่ ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2″ เพราะพบฉากเปลือย และฉากร่วมเพศ ใน ช่อง Gang Cartoon
  4. ปี 2557 กสทช. สั่งปรับสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 จำนวน 5 แสนบาท ในรายการ Thailand Got talent ซีซั่น3 กรณีพิธีกร และทางรายการ แสดงความตลกขบขันต่อผู้เข้าแข่งขันรายการ ที่เป็นออทิสติก
  5. ในปีเดียวกัน สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ถูกปรับ 5 หมื่นบาท กรณีนำเสนอ รายการตอบโจทย์ประเทศไทย ตอน “สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ”

ซึ่งกรณีทั้งหมด เกิดขึ้นเพราะมีผู้ร้องเรียน ไปที่ กสทช. และเป็นเหตุผล ซึ่งคณะกรรมการ กสทช. ระบุว่า ผู้ประกอบการ ไม่สามารถดูแลเนื้อหากันเองได้ จึงจำเป็นต้องใช้อำนาจ ตาม มาตรา 37

 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.