ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 1 (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์)

กรมการขนส่งทางบก ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557  โดยการนำเอาข้อสอบจำนวนทั้งหมด 1,000 ข้อ จาก 11 หมวดมาสุ่มออกข้อสอบ ทาง Zcooby ได้ทำการรวบรวมข้อสอบทั้งหมดโดยแยกแต่ละหมวดเพื่อให้ใช้งานง่าย โดยหมวดนี้จะเป็น ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 1 (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์)

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ทั้งหมด 11 หมวด (คลิ้กแต่ละตอนได้เลยครับ)

*************************************************

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 1 (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์)

ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ
ก บัตรประจำตัวประชาชน
ข สำเนาทะเบียนบ้าน
ค สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ง บัตรประกันสังคม

ผู้ขับรถกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรต้องไปติดต่อชำระค่าปรับภายในกี่วัน
ก 10 วัน
ข 7 วัน
ค 15 วัน
ง 30 วัน

เมื่อใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก 20 วัน
ข 30 วัน
ค 15 วัน
ง 45 วัน

ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร
ก จำคุกไม่เกิน 1 ปี
ข จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ง ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุกี่ปี
ก 2 ปี
ข 1 ปี
ค 3 ปี
ง 4 ปี

ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุมีความผิดอย่างไร
ก ปรับไม่เกินห้าพันบาท
ข จำคุกไม่เกินสามเดือน
ค ปรับไม่เกินสองพันบาท
ง จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน

รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าใด
ก ร้อยละ 1 ต่อเดือน
ข ร้อยละ 1 ต่อปี
ค ร้อยละ 10 ต่อเดือน
ง ร้อยละ 20 ต่อปี

การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก 15 วัน
ข 45 วัน
ค 20 วัน
ง 30 วัน

การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก 7 วัน
ข 10 วัน
ค 15 วัน
ง 20 วัน

การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้เท่าใด
ก 3 เดือน
ข 4 เดือน
ค 6 เดือน
ง 5 เดือน

รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี
ก 5 ปี
ข 6 ปี
ค 3 ปี
ง 7 ปี

การย้ายรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก 30 วัน
ข 15 วัน
ค 25 วัน
ง 20 วัน

รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี
ก 1 ปี
ข 3 ปี
ค 2 ปี
ง 5 ปี

>>> ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 2 (กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก)

Readers Comments (1)

  1. ไม่แน่ใจว่าจะสอบผ่านมั้ย

    Reply

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.