ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 2 (กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก)

กรมการขนส่งทางบก ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557  โดยการนำเอาข้อสอบจำนวนทั้งหมด 1,000 ข้อ จาก 11 หมวดมาสุ่มออกข้อสอบ ทาง Zcooby ได้ทำการรวบรวมข้อสอบทั้งหมดโดยแยกแต่ละหมวดเพื่อให้ใช้งานง่าย โดยหมวดนี้จะเป็น ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 2 (กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก)

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ทั้งหมด 11 หมวด (คลิ้กแต่ละตอนได้เลยครับ)

*************************************************

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 2 (กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก)

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรหรือกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ข  เมื่อพบป้ายเตือนทางร่วมทางแยกให้ขับรถด้วยความเร็วปกติ

ค  หากไม่มีสัญญาณไฟจราจร ให้รถคันที่ใหญ่กว่าผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อน

ง  เมื่อพบป้ายเตือนสัญญาณไฟบริเวณทางร่วมทางแยกให้ขับรถไปตามปกติ

 

ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวรถต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  ชะลอรถและเปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร

ข  เปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยว 20 เมตร

ค  หยุดรถเพื่อเตรียมตัวเลี้ยว

ง  เร่งความเร็วก่อนเลี้ยว

 

การหยุดรถบริเวณทางแยกผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  หยุดทับเส้นแนวหยุด

ข  หยุดหลังเส้นแนวหยุด

ค  หยุดเลยเส้นแนวหยุด

ง  หยุดเลยป้ายหยุด

 

บริเวณใดห้ามแซง

ก  ทางตรง

ข  ทางที่ปลอดภัย

ค  ทางโล่ง

ง  ทางโค้งรัศมีแคบ

 

การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตร

ก  ห่างไม่เกิน 35 เซนติเมตร

ข  ห่างไม่เกิน 30 เซนติเมตร

ค  ห่างไม่เกิน 25 เซนติเมตร

ง  ห่างไม่เกิน 40 เซนติเมตร

 

การขับรถแซงรถคันหน้าต้องแซงด้านขวามือ ยกเว้นกรณีใดที่สามารถแซงด้านซ้ายมือได้

ก  เมื่อรถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา หรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา

ข  แซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายในทางเดินรถช่องทางเดียว

ค  แซงรถคันอื่นในช่องทางขวาของรถที่ถูกแซง

ง  แซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายขณะรถวิ่งบนสะพาน

 

รถในข้อใดที่สามารถนำมาใช้ในทางได้

ก  รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของทางราชการกำหนด

ข  รถที่จดทะเบียนและเสียภาษีแล้ว

ค  รถที่ขาดต่อภาษี

ง  รถที่แจ้งเลิกใช้ตลอดไป

 

รถในข้อใด ห้ามนำมาใช้ในทาง

ก  รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง

ข  รถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของทางราชการกำหนด

ค  รถที่จดทะเบียนและเสียภาษีแล้ว

ง  รถที่อุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วน

 

เขตปลอดภัย หมายความว่าอย่างไร

ก  พื้นที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้ผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยขับต่อไปได้

ข  เขตที่ผู้ขับขี่สามารถนำรถผ่านเข้าไปได้

ค  พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลาสำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงจากรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป

ง  เขตที่คนเดินเท้าสามารถข้ามทางได้โดยไม่ต้องหยุดรอ

 

รถในข้อใดที่สามารถนำมาใช้ในทางเดินรถได้

ก  รถที่มีเสียงดังกว่าเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด

ข  รถที่มีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ

ค  รถที่มีล้อไม่ใช่ยาง

ง  รถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 80 เดซิเบล

 

สัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ทำเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างไร

ก  จอดรถในช่องเดินรถนั้น

ข  หยุดและจอดรถในช่องเดินรถนั้น

ค  ขับรถในช่องเดินรถนั้น

ง  หยุดรถในช่องเดินรถนั้น

 

เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านไหนของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ

ก  ด้านข้าง

ข  ด้านหน้าและด้านหลัง

ค  ด้านหลัง

ง  ด้านหน้า

 

เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านไหนของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ

ก  ด้านหลัง

ข  ด้านหน้าและด้านหลัง

ค  ด้านหน้า

ง  ด้านข้างและด้านหลัง

 

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง

ข  ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง

ค  จอดรถด้วยความระมัดระวัง

ง  เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถนั้นไปโดยเร็ว

 

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลือง ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง

ข  หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรจึงขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง

ค  จอดรถ

ง  เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถนั้นไปโดยเร็ว

 

ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้าย ยกเว้นกรณีใดสามารถเดินรถทางขวาหรือ ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถได้

ก  ไม่มีรถสวนทางมา

ข  ทางเดินรถกว้างมาก

ค  ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง

ง  ทางเดินรถมีน้ำท่วมขัง

 

การให้สัญญาณด้วยแขน โดยผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกตัวรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง หมายถึงผู้ขับขี่นั้นต้องการอะไร

ก  หยุดรถ

ข  เลี้ยวขวา

ค  จะลดความเร็วของรถ

ง  จอดรถ

 

ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าไร

ก  ในระยะที่จะสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อมีความจำเป็น

ข  ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

ค  ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

ง  ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

 

ผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวซ้ายต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายก่อนถึงทางเลี้ยวกี่เมตร

ก  ไม่น้อยกว่า 15 เมตร

ข  ไม่น้อยกว่า 20 เมตร

ค  ไม่น้อยกว่า 25 เมตร

ง  ไม่น้อยกว่า 30 เมตร

 

ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้าหรือไฟท้ายรถ ให้รถคันอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าเท่าใด

ก  150 เมตร

ข  100 เมตร

ค  60 เมตร

ง  120 เมตร

 

ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  แซงเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้

ข  ให้ขับรถชิดด้านซ้าย

ค  ในทางที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าไม่ต้องหยุดรอให้รถที่สวนมาผ่านไปได้

ง  ในทางแคบที่ไม่อาจสวนกันได้ ผู้ขับรถคันที่เล็กกว่า ต้องหยุดชิดด้านซ้ายให้รถคันที่ใหญ่กว่าไปก่อน

 

ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือควัน จนไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ เท่าใด

ก  60 เมตร

ข  90 เมตร

ค  70 เมตร

ง  80 เมตร

 

บริเวณใดห้ามขับรถแซงรถคันอื่น

ก  ทางโค้งรัศมีแคบ

ข  ในกรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง

ค  150 เมตร จากทางร่วมทางแยก

ง  แซงด้านซ้ายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา

 

บริเวณใดสามารถกลับรถได้

ก  ทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามกลับรถ

ข  บริเวณบนสะพาน

ค  ระยะ 150 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน

ง  เขตปลอดภัย

 

เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย “เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด” ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ก  ลดความเร็วของรถลงและเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที

ข  หยุดรอจนกว่าจะได้รับสัญญาณไฟเขียวจึงเลี้ยวซ้ายไปได้

ค  หยุดรอให้คนข้ามถนนและรถที่มาจากทางด้านขวามือขับผ่านไปก่อนแล้วจึงเลี้ยวซ้ายผ่านไป

ง  เลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที

 

ผู้ใดไม่มีหน้าที่ให้สัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

ก  ผู้ขับขี่รถยนต์

ข  พนักงานจราจร

ค  ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

ง  คนเดินเท้า

 

ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามข้อใดไม่ถูกต้อง

ก  ลดความเร็วเมื่อถึงวงเวียน

ข  ลดความเร็วเมื่อถึงที่คับขัน

ค  จอดรถบริเวณทางร่วมทางแยก

ง  ลดความเร็วเมื่อเห็นคนกำลังข้ามทาง

 

บริเวณใดแซงได้

ก  ทางร่วมทางแยก

ข  สะพานเดินรถทางเดียว

ค  ทางโค้งรัศมีแคบ

ง  บนพื้นทางที่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้

 

เมื่อจะเปลี่ยนช่องทางหรือแซงรถทุกครั้งต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  รีบเปลี่ยนช่องทางโดยเร็ว

ข  ต้องให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณแตร

ค  แซงขึ้นหน้าแล้วเหยียบเบรกทันที

ง  รีบเร่งเครื่องแซงโดยเร็ว

 

บริเวณใดจอดรถได้

ก  ที่มีป้ายห้ามหยุดรถ

ข  ในอุโมงค์

ค  ทางร่วมทางแยก

ง  ลานจอดรถในห้างสรรพสินค้า

 

การขับรถตามข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง

ก  ขับรถลักษณะผิดปกติวิสัย

ข  แซงรถในอุโมงค์

ค  ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

ง  ขับรถเร็วไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

 

เมื่อถึงทางรถไฟและมีรถไฟกำลังแล่นผ่าน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร

ข  ขับรถผ่านไปโดยเร็ว

ค  ให้เสียงสัญญาณแตรเตือนและขับผ่านไปได้

ง  หยุดรอสัญญาณไฟและเปิดไฟฉุกเฉิน

 

บริเวณใดใช้สัญญาณเสียงแตรได้

ก  โรงเรียน

ข  สถานที่ราชการ

ค  สวนสาธารณะ

ง  โรงพยาบาล

 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่หลบหนีจะมีผลอย่างไร

ก  ไม่มีผล เพราะไม่ใช่ฝ่ายผิด

ข  ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิด

ค  มีผลให้เป็นฝ่ายถูก

ง  จะได้รับการกันไว้เป็นพยาน

 

สัญญาณเสียงแตรใช้ได้เมื่อใด

ก  ใช้ได้เมื่อรถคันหน้าขับช้า

ข  ใช้ได้ตามสะดวก

ค  ใช้ตลอดเวลา

ง  ใช้ได้เมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

 

ขณะขับขี่รถต้องเว้นระยะห่างรถคันหน้าเท่าใด

ก  ในระยะที่ปลอดภัย

ข  13 เมตร

ค   50 เมตร

ง   3 ช่วงตัวรถ

 

ก่อนเลี้ยวรถต้องเข้าช่องทางที่จะเลี้ยวและเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวรถไม่น้อยกว่ากี่เมตร

ก  3 เมตร

ข  30 เมตร

ค  10 เมตร

ง  15 เมตร

 

ผู้ขับรถที่ดื่มสุราเมื่อวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจจะต้องไม่เกินเท่าใด

ก  ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น

ข  ไม่เกิน 70 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น

ค  ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น

ง  ไม่เกิน 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น

 

ขณะขับรถตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษอย่างไร

ก  จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง 50,000 บาท

ข  จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ค  ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ง  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 

ในเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ต้องขับรถด้วยความเร็วเท่าไร

ก  ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข  ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ค  ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ง  ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

นอกเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ต้องขับรถด้วยความเร็วเท่าไร

ก  ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข  ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ค  ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ง  ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

ในการให้สัญญาณไฟเลี้ยว จะต้องให้ผู้ขับรถคันอื่นเห็นได้ในระยะเท่าไร

ก  ไม่น้อยกว่า 10 เมตร

ข  ไม่น้อยกว่า 15 เมตร

ค  ไม่น้อยกว่า 60 เมตร

ง  ไม่น้อยกว่า 30 เมตร

 

ผู้ขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถจะต้องให้สัญญาณมืออย่างไร

ก  ให้สัญญาณมือด้วยมือซ้ายเท่านั้น

ข  ให้สัญญาณมือได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา

ค  ไม่ต้องให้สัญญาณมือใด ๆ ทั้งสิ้น

ง  ให้สัญญาณมือด้วยมือขวาเท่านั้น

 

บริเวณทางร่วมทางแยกและมีเครื่องหมายห้ามกลับรถแต่เจ้าพนักงานจราจรอนุญาตให้กลับรถได้ผู้ขับขี่ ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  กลับรถได้

ข  กลับรถได้ถ้าไม่มีเครื่องหมายห้ามกลับรถ

ค  กลับรถไม่ได้

ง  กลับรถได้ถ้าไม่ใช่ทางร่วมทางแยก

 

ผู้ขับขี่ต้องการกลับรถต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  ขับรถช่องทางไหนก็ได้

ข  ดูป้ายจราจรที่อนุญาตให้กลับรถและเข้าช่องทางให้ถูกต้อง

ค  เข้าช่องทางที่มีลุกศรบนพื้นถนนให้ตรงไป

ง  กลับรถที่บริเวณเส้นทะแยงเหลือง

 

ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง

ก  รถจักรยานยนต์ต้องขับในช่องเดินรถด้านซ้ายสุด

ข  รถบรรทุกคนโดยสารต้องขับในช่องเดินรถด้านขวาสุด

ค  รถบรรทุกสิ่งของต้องขับในช่องเดินรถด้านขวาสุด

ง  การเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางด้านขวาหรือซ้ายไม่ต้องดูกระจกด้านซ้ายหรือขวา

 

ในช่องทางเดินรถตั้งแต่สองช่องทางขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  ต้องขับรถชิดด้านขวาสุด

ข  ต้องขับรถชิดด้านซ้ายสุด

ค  ต้องขับรถคล่อมเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ

ง  ต้องขับรถอยู่ในช่องทางที่ให้ขับตรงไป

 

ผู้ใดได้รับยกเว้นไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักรยานยนต์

ก  ภิกษุ สามเณร

ข  คนโดยสาร

ค  เด็ก

ง  คนขับรถ

 

ข้อใดเปิดไฟฉุกเฉินได้ถูกต้อง

ก  รถเสียหรือรถเกิดอุบัติเหตุ

ข  เปิดได้ตลอดเวลา

ค  มีหมอก

ง  ผ่านทางแยก

 

ในการบรรทุกสิ่งของ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  บรรทุกได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ 1 เมตร

ข  บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหลังไม่เกิน 2.50 เมตร

ค  บรรทุกสูงโดยวัดจากสิ่งของที่บรรทุกได้เกิน 5 เมตร

ง  บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหน้าไม่เกิน 2.50 เมตร

 

การลากจูงรถที่ไม่สามารถใช้พวงมาลัยหรือเบรกได้ควรทำอย่างไร

ก  ใช้คนดันไป

ข  ใช้รถดันไป

ค  ใช้สายพ่วงลากจูงไป

ง  ใช้วิธีการยกหน้าหรือยกท้ายลากไป

 

รถที่มีความเร็วช้า ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  ขับรถได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

ข  ขับรถชิดขอบด้านขวา

ค  ขับรถที่บริเวณไหล่ทาง

ง  ขับรถชิดขอบด้านซ้าย

 

>>> ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 3 (เครื่องหมายพื้นทาง)

Readers Comments (1)

  1. เดชา โตตรโสภา July 14, 2014 @ 12:43 am

    ขอบคุณ

    Reply

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.