ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 4 (ป้ายบังคับ)กรมการขนส่งทางบก ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557  โดยการนำเอาข้อสอบจำนวนทั้งหมด 1,000 ข้อ จาก 11 หมวดมาสุ่มออกข้อสอบ ทาง Zcooby ได้ทำการรวบรวมข้อสอบทั้งหมดโดยแยกแต่ละหมวดเพื่อให้ใช้งานง่าย โดยหมวดนี้จะเป็น ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 4 (ป้ายบังคับ)

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ทั้งหมด 11 หมวด (คลิ้กแต่ละตอนได้เลยครับ)

*************************************************

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 4 (ป้ายบังคับ)

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร ก          ให้ขับรถแซงคันอื่นได้เลย ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้

ข          ให้ทางแก่รถคันอื่นก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้

ค          ให้หยุดรถก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้

ง           ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร    

ก          ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้าย

ข          ให้คนเดินเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย

ค          ให้เฉพาะรถเก๋งเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย

ง           ให้รถเข้าไปได้ ในเขตที่ติดตั้งป้าย

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร      

ก          ห้ามกลับรถไปทางขวา

ข          ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

ค          ให้กลับรถไปทางซ้าย

ง           ให้กลับรถไปทางขวา

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร       

ก          ให้กลับรถไปทางซ้าย

ข          ห้ามกลับรถไปทางขวา

ค          ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

ง           ให้กลับรถไปทางขวา

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร 

ก          ให้กลับรถไปทางซ้าย

ข          ให้กลับรถไปทางขวา

ค          ห้ามเลี้ยวซ้าย

ง           ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร  

ก          ให้กลับรถไปทางซ้าย

ข          ให้กลับรถไปทางขวา

ค          ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

ง           ห้ามเลี้ยวขวา

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร 

ก          ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา

ข          ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา

ค          ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย

ง           ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร  

ก          ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ

ข          ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ

ค          ให้เลี้ยวขวาหรือกลับรถ

ง           ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร  

ก          ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ

ข          ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ

ค          ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา

ง           ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไ

ก          ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

ข          ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

ค          ห้ามเฉพาะรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

ง           ให้รถยนต์จอด และหยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร  

ก          ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ข          ให้รถบรรทุกผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

ค          ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

ง           ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร    

ก          ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่าน

ข          ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน

ค          ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่าน

ง           ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่าน

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร    

ก          ห้ามรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

ข          ห้ามรถยนต์จอด แต่หยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย

ค          ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

ง           ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออก

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร       

ก          ห้ามจอดรถ

ข          ห้ามหยุดรถ

ค          ห้ามใช้เสียง

ง           ให้ใช้เสียงได้

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร  

ก          ให้หยุดรถ

ข          ห้ามจอดรถทุกชนิด

ค          ให้แซงได้

ง           ให้ทาง

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร   

ก          ให้ล้อเลื่อนลากเข็นจอด

ข          ให้รถจักรยานจอด

ค          ให้รถจักรยานยนต์จอด

ง           ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร   

ก          ห้ามคนผ่าน

ข          ทางข้าม

ค          บริเวณคนข้ามถนน

ง           เฉพาะคนเดิน

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร  

ก          ให้ใช้น้ำหนักไม่เกิน 50 กก.

ข          ห้ามใช้เสียงเกิน 50 เดซิเบล A

ค          ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง” ตามจำนวนตัวเลขที่รับในป้ายนั้นๆ

ง           ให้ใช้ความเร็วเกิน 50 กม./ชม.

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร  

ก          ห้ามรถกว้างเกินกำหนด

ข          ห้ามรถยาวเกินกำหนด

ค          ห้ามรถบรรทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็น “ตัน” ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้ายนั้นๆ ผ่านเข้าออก

ง           จำกัดความเร็ว

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร   

ก          ห้ามหยุดรถทุกชนิด

ข          ให้ขับรถไปได้เฉพาะรถเก๋ง เพราะเป็นทางเอก

ค          ให้ลดความเร็วลง และขับต่อไปช้าช้า

ง           ต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงขับรถต่อไปได้

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร  

ก          ให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน

ข          ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

ค          ห้ามกลับรถไปทางขวา

ง           ให้กลับรถไปทางขวา

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร    

ก          ห้ามขับรถยนต์ผ่าน

ข          ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อน

ค          ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านซ้าย

ง           ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านขวา

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร  

ก          ไม่ขับรถตรงไป

ข          ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น

ค          ไม่ขับรถเข้าไป

ง           ให้ขับรถไปทางซ้าย

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร   

ก          ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น

ข          ไปได้เฉพาะทางขวาเท่านั้น

ค          ห้ามขับรถไปทางขวา

ง           ให้ขับรถไปทางขวาเท่านั้น

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร   

ก          ให้ขับรถตรงไปอย่างเดียว

ข          ขับรถไปทางซ้ายได้อย่างเดียว

ค          ห้ามขับรถไปทางขวา

ง           ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร  

ก          ให้เลี้ยวซ้าย

ข          ให้เลี้ยวขวา

ค          ให้ชิดขวา

ง           ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร 

ก          ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย

ข          ให้ชิดซ้าย

ค          ให้เลี้ยวซ้าย

ง           ให้เลี้ยวขวา

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร   

ก          ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา

ข          ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา

ค          ให้ชิดขวาอย่างเดียว

ง           ให้ชิดซ้ายอย่างเดียว

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร     

ก          ห้ามเลี้ยวซ้าย

ข          ห้ามเลี้ยวขวา

ค          ให้เลี้ยวซ้าย

ง           ให้เลี้ยวขวา

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร    

ก          ห้ามเลี้ยวซ้าย

ข          ห้ามเลี้ยวขวา

ค          ให้เลี้ยวซ้าย

ง           ให้เลี้ยวขวา

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร     

ก          ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

ข          ห้ามเลี้ยวทางซ้ายหรือทางขวา

ค          ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

ง           ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร   

ก          ให้ตรงไปแต่ห้ามเลี้ยวซ้าย

ข          ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

ค          ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

ง           ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร 

ก          ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา

ข          ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

ค          ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา

ง           ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร  

ก          ให้รถยนต์ขับรถทางเดียวด้านซ้าย

ข          ให้รถทุกชนิดเดินวนด้านขวาของวงเวียน

ค          ให้ขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถคันอื่นในวงเวียนได้

ง           ผู้ขับขี่รถทุกชนิดต้องขับรถวนทางซ้ายของวงเวียนและหยุดรอให้รถที่แล่นอยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียนผ่านไปก่อน

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร  

ก          ขับรถเข้าช่องเดินรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ข          ห้ามแซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง

ค          ให้ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา

ง           ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร    

ก          รถมีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้

ข          รถมีคนนั่ง 1 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้

ค          ห้ามรถมีคนเกิน 3 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้

ง           รถมีคนนั่ง 2 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร     

ก          ช่องเดินรถจักรยานยนต์

ข          ช่องเดินรถมวลชน

ค          ช่องเดินรถจักรยาน

ง           เฉพาะคนเดิน

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร   

ก          ให้เลี้ยวซ้าย

ข          ห้ามเลี้ยวขวา

ค          สุดเขตบังคับ

ง           ให้ใช้ความเร็ว

 

>>> ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 5 (ป้ายเตือน)Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.