แปลภาษาด้วยแอพ Google Translate (Android)

หลังจากที่เราได้นำเสนอบทความ “เคล็ดลับ 8 ข้อช่วยให้ใช้งานแปลภาษาจาก Google Translate ได้ดีขึ้น” ทำให้หลายท่านที่เป็นผู้ใช้งานมือถือไอโฟนหรือแทบเล็ตที่ใช้ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์  วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอแอพพลิเคชั่น Google Translate ครับ

Google Translate หรือ Google แปลภาษา เป็นแอพที่ผลิตขึ้นจากทาง Google โดยตรง โดยฐานข้อมูลก็จะเป็นการใช้งานจากเว็บไซต์ http://translate.google.com แต่ถูกนำมาปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานบนมือถือหรือแทบเล็ตได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยจะมีแอพสำหรับการใช้งานบนมือถือหรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

คุณสมบัติที่น่าสนใจของแอพ Google Translate

  • แปลได้มากกว่า 70 ภาษา
  • ติดต่อสื่อสารตามปกติ แล้วปล่อยให้ Google แปลให้
  • พูด พิมพ์ เขียน หรือถ่ายรูป เพื่อทำการแปล
  • แปลแบบออฟไลน์ในระหว่างเดินทาง ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต
  • บันทึกคำแปลเก็บไว้ และเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ (การป้อนข้อมูลด้วยกล้องและการแปลแบบออฟไลน์ใช้งานได้บนแอนดรอยด์ 2.3 ขึ้นไป)

คุณสามารถใช้การแปลระหว่างภาษาต่อไปนี้ผ่านทางแอพ Google Translate

ซีบัวโน, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาคะตะลัน, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน (ดั้งเดิม), ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาชวา, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาตุรกี, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาไทย, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาแบ็ซค, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาอูรดูร์, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาแอฟริกา, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ม้ง, ลาว, เฮติครีโอล

ดาวน์โหลดแอพ Google Translate

หากคุณสนใจต้องการดาวน์โหลดแอพ Google Translate สำหรับเครื่องมือถือหรือแทบเล็ตที่ใช้ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=th

ลองใช้งานดูนะครับ แล้วคุณจะเห็นว่า มันช่วยทลายกำแพงแห่งความแตกต่างของภาษาได้ดีเลยทีเดียวครับ แต่ถ้าคุณเป็นผู้ใช้งานมือถือหรือระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ขอแนะนำที่บทความนี้ครับ  แปลภาษาด้วยแอพ Google Translate (iOS)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.