หนังสือลงโทษ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ไล่ออกจากราชการ (เนื้อหา)

สำหรับผู้ที่ทราบข่าวเรื่องการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีหนังสือลงโทษ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาตร์ คณะศิลปศาสตร์ ไล่ออกจากราชการ วันนี้ทาง Zcooby ได้นำเอาเนื้อหาในจดหมายฉบับนั้นมาแชร์ให้ทราบครับ

หนังสือลงโทษ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ไล่ออกจากราชการ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#####################################################

คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ๓๕๖/๒๕๕๘

เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ

ด้วยอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาตร์ คณะศิลปศาสตร์ เลขที่อัตรา ๒๗๙๓ อัตราค่าจ้าง ๓๗,๔๘๐ บาท ได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีพฤติการณ์เมื่อได้รับบันทึกฉบับลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ จากหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ แจ้งให้ทราบถึงการพิจารณาอนุมัติการลาไปปฎิบัติงานในประเทสเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ว่าการพิจารณาเป็นไปด้วยความล่าช้าและระยะเวลาได้ล่วงเลยไปถึง ๖ เดือนแล้วยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัย และแจ้งให้อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล กลับมาปฎิบัติราชการ และรับมอบหมายภาระงานสอนในภาคกาศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้จำนวน ๒ วิชา คือ ประวัติศาสตร์ไทย ๓ และประวัติศาตร์การเมืองไทยหลังปี ๒๔๗๕ แต่อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล  ไม่กลับมาปฎิบัติราชการตามที่ภาควิชาได้แจ้งดังกล่าว ต่อมาเมื่อคณะศิลปศาตร์ได้มีบันทึกลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล กลับมาปฎิบัติราชการโดยด่วน อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ก็ยังเพิกเฉยไม่กลับมาปฎิบัติราชการแต่อย่างใด โดยปรากฎข้อเท็จจริงว่าอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ไม่ได้ขอลาประเภทอื่นแต่อย่างใด นอกจากการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการโดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต่อมามหาวิทยาลัยได้พิจารณาไม่อนุมัติการลาไปปฎิบัติงานในประเทสเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

พฤติการณ์การกระทำของอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ดังกล่าวถือเป็นการจงใจไม่ปฎิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ ในเรื่องการลาและการปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินดือนและเงินสวัสดิการอื่นๆ ที่มหาวิทยาลับ และคณะศิลปศาสตร์ ได้จ่ายให้แก่อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ในระยะเวลาระหว่างนั้น เป็นความผิดวัยนัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๓๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ ๒๕๔๗ และเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฎิบัติตามระเบียบของทางราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อ ๕๕ (๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย สมควรได้รับโทษไล่ออกจากราชการ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๔ ข้อ ๕๗ และข้อ ๖๑ (๒)(๘) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้ลงโทษไล่ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลายเซ็น)

(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)

อธิการบดี

##################################################

14247801781424780218l

14247801781424780361l

หมายเหตุ ทาง Zcooby ขออนุญาตนำเสนอในส่วนของเนื้อหาจดหมายเท่านั้น มิได้ต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.