บังคับใช้

Download

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (เนื้อหา,ดาวน์โหลด)

วันนี้ (9 กันยายน 2558) ถือว่า เป็นวันที่ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือชื่อเต็มๆ ว่า พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลังจากที่มีการประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558  ทาง Zcooby เลยอยากจะขอแนะนำ เนื้อหาซึ่งเป็นสาระสำคัญของพรบ.ฉบับนี้ พร้อมลิ้งค์ดาวน์โหลดตัวเนื้อหาเป็นไฟล์ PDF ไว้สำหรับเป็นข้อมูลมาฝากครับ ในส่วนที่น่าสนใจเกี่ยวกับ พรบ….

Trend

ม.44 (มาตรา 44) มีเนื้อหาอย่างไร? ทำไมถึงจะนำมาแทนกฎอัยการศึก

นายกรัฐมนตรีและคสช.อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะใช้กฎหมายตัวใดมาแทนกฎอัยการศึกระหว่างการใช้ ม.44 หรือมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ หรือ พรบ.ความมั่นคงฯ หลายคนอาจจะสงสัยว่า มาตรา 44 คืออะไร มีเนื้อหาอย่างไรบ้าง ทาง Zcooby เลยหาข้อมูลมาแนะนำครับ เนื้อหามาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 44 บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง…

Social

จดทะเบียนรถยนต์ส่วนตัว ต้องมี”ที่จอดรถ”และ”แจ้งการเสียภาษีย้อนหลัง 2 ปี” !!

ช่วงนี้หลายท่านอาจจะได้รับข้อมูลผ่านทางไลน์ โดยมีข้อความว่า “จดทะเบียนรถยนต์ส่วนตัวต้องแจ้งรายได้ภาษีบุคคลธรรมดาย้อนหลัง2ปี ต้องแสดงหลักฐานมีที่จอดรถ มีผลบังคับ 23มีค. 58” วันนี้ Zcooby เลยเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแจ้งให้ทราบครับ   โดยเอกสารจำนวน 3 หน้าที่แนบมากับข้อความนี้ หัวข้อคือ “ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยระบุวันที่ออกคำสั่งนี้คือวันที่ 18 มีนาคม 2558 ลงลายมือชื่อโดย นายพีระพงษ์…

Uncategorized

เงื่อนไขการให้บริการของ Facebook อัพเดทล่าสุด มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2558 (ภาษาไทย)

ข้อตกลงนี้เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) เมื่อเนื้อหาของฉบับแปลของข้อตกลงนี้มีความขัดแย้งกับฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดถือตามข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษ โปรดทราบว่า ข้อที่ 16 มีการระบุถึงการเปลี่ยนแปลงบางประการที่มีในข้อตกลงทั่วไปสำหรับผู้ใช้ภายนอกสหรัฐอเมริกา วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด: 01.01.2558 คำแถลงสิทธิและความรับผิดชอบ คำแถลงสิทธิและความรับผิดชอบนี้ (“คำแถลง” ข้อกำหนด” หรือ “SRR”) มาจากหลักการของ Facebook และเป็นข้อกำหนดการให้บริการซึ่งควบคุมความสัมพันธ์ของเรากับผู้ใช้และบุคคลอื่นๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Facebook รวมทั้งตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Facebook…